Procedura składania skarg

Art. I Przepisy ogólne

Niniejsza procedura reklamacyjna spółki A2E, s.r.o. (zwana dalej „procedurą reklamacyjną”) jest wydana na podstawie §18 ust. 1 ustawy nr. 250/2007 Coll. o ochronie konsumentów w sprawie zmiany ustawy słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Coll. w sprawie wykroczeń, z późn. zm.

Art. II Przedmiot

Procedura reklamacyjna reguluje zakres, warunki i sposób realizacji uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady towarów objętych gwarancją i zakupionych przez konsumenta na podstawie specjalnego rozporządzenia (1).

Art. III Definicje

Dla celów procedury reklamacyjnej

a) Sprzedawca: A2E, s.r.o., SNP 498/96, 039 01 Turčianske Teplice, Republika Słowacka, nr ID: 51134403, nr VAT: SK2120732075;

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, dział Sro, nr wkładki. 69786/L,

(b) konsument: osoba określona w rozporządzeniu specjalnym (2),

(c) produkt: produkt, towar, część towaru lub usługa, do których dostarczania dostawca jest upoważniony na mocy przepisów szczególnych (3 ) zgodnie z wpisem przedmiotowym

działalności w rejestrze handlowym (dalej „towar”),

(d) miejsce złożenia reklamacji: lokal wskazany przez Sprzedawcę w punkcie (a),

(e) Protokół reklamacyjny: dokument, za pomocą którego konsument dochodzi prawa do odpowiedzialności za wadliwy towar.

Art. IV Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta, że zakupiony towar:

(a) posiada wymaganą jakość, wymiary i osiągi wskazane przez sprzedawcę lub producenta oraz że jego użycie zostało zatwierdzone zgodnie ze specjalnym rozporządzeniem (4),

(b) jest wolny od wad,

(c) sprzedawane po cenie określonej w cenniku lub na podstawie uzgodnionej ceny,

(d) spełnia warunki zdrowotne i higieniczne określone w przepisach szczególnych.

2. Sprzedawca jest ponadto odpowiedzialny względem Konsumenta za wady towaru, które:

(a) istniała w momencie jej przejęcia,

b) wystąpiły w okresie gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę lub producenta towaru w jego karcie gwarancyjnej potwierdzonej przez Sprzedawcę lub wynikającej z okresu określonego w niniejszej Procedurze Reklamacyjnej.

3. Sprzedając towar, sprzedawca jest zobowiązany do wydania konsumentowi dokumentu potwierdzającego zakup.

Art. V

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Konsumenta za wady towaru, które:

(a) nie mogą być uznane za wady nie objęte gwarancją zgodnie z art. VIII,

(b) powstały po upływie okresu gwarancji lub których konsument zażądał po jego upływie.

2. Sprzedawca nie odpowiada za wadę towaru, jeżeli konsument nie może w sposób wiarygodny udowodnić, że został on zakupiony u Sprzedawcy.

Art. VI Zwroty towarów

1. Konsument ma prawo do reklamacji wad zakupionego przez siebie towaru. Prawo to nie dotyczy towarów, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Konsument jest zobowiązany do reklamowania wady towaru bez zbędnej zwłoki, po uprzednim umożliwieniu mu zbadania towaru, jednak nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania towaru przez konsumenta. Jeżeli konsument nie wskaże wady w tym terminie, jego prawo wygasa.

3. Jeżeli wada towaru nie istniała w chwili jego otrzymania przez konsumenta i wystąpiła po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania towaru, konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji wady towaru od dnia jej wykrycia, nie później jednak niż do upływu okresu gwarancji.

4. Jeżeli konsument nie wskaże wady towaru przed upływem okresu rękojmi, jego uprawnienia wygasają.

Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji zgłoszonych po upływie okresu gwarancji.

5. Sprzedawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego dotyczącego wady, który zawiera w szczególności kto, kiedy i gdzie wskazał wadę towaru, jej opis oraz sposób postępowania. Aby uprościć czynności administracyjne, można użyć tenformularzu reklamacyjnym.

Art. VII Gwarancja na towar

1. Sprzedawca udziela gwarancji na Towar na okres dwudziestu czterech miesięcy lub zgodnie z przepisem szczególnym (1).

2. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru od Sprzedawcy.

3. Przy wymianie towaru na nowy w zakresie objętym reklamacją, nowy okres gwarancji rozpoczyna się od daty otrzymania nowego towaru.

Art. VIII Wyłączenie gwarancji na towary

1. Gwarancja nie dotyczy wad towaru, które po otrzymaniu:

(a) spowodowane przez konsumenta lub inną osobę poprzez uszkodzenie towarów lub nieprofesjonalne obchodzenie się z nimi lub powstałe niezależnie od ich działań vis major,

(b) zostały spowodowane przez niewłaściwe użycie, nieautoryzowane użycie lub użycie do celów innych niż te, do których towary były przeznaczone,

(c) w oczywisty sposób zniszczone mechanicznie lub w inny sposób, lub w oczywisty sposób uszkodzone lub zanieczyszczone substancją obcą, towary, z których bezspornie wynika, że ich zniszczenie, uszkodzenie lub zanieczyszczenie nie mogło zostać spowodowane przez konsumenta,

(d) powstały w konsekwencji:

1. dowolne modyfikacje lub naprawy przeprowadzone w inny sposób niż w ramach procedury napraw gwarancyjnych zgodnie z niniejszą Procedurą Reklamacyjną,

2. innej nieprofesjonalnej ingerencji lub innego traktowania go w sposób sprzeczny z warunkami gwarancji,

3. niewłaściwe przechowywanie, składowanie lub usuwanie towarów w nieodpowiednim środowisku.

Art. IX Procedura dochodzenia odpowiedzialności za wadliwe towary

1.Konsument jest uprawniony do dochodzenia odpowiedzialności za wady towaru (dalej „reklamacja”) w miejscu składania reklamacji. Dochodzenie roszczeń następuje w dniu sporządzenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego protokołu reklamacyjnego oraz udokumentowania wszystkich istotnych dokumentów.

W jaki sposób można dokonać reklamacji towaru?

Za pośrednictwem poczty lub firmy spedycyjnej

Przygotuj i zapakuj towar w bezpieczny sposób.

Dołącz list motywacyjny opisujący wadę, lub użyj ten formularz reklamacyjny.

Dołącz kopię dowodu zakupu i swój adres zwrotny.

Numer rachunku bankowego IBAN w przypadku zwrotu pieniędzy.

Zanieś towar na pocztę lub do firmy spedycyjnej.

Towar prosimy wysyłać na:

A2E, s.r.o.

A. Nogrády 24

960 01 Zvolen

Osobiście w naszej siedzibie

Przygotuj towar i przynieś go pod wskazany adres:

A2E, s.r.o.

A. Nogrády 24

960 01 Zvolen

2. Przy reklamacji towaru konsument zobowiązany jest przedstawić wadliwy towar oraz przedstawić dokumenty poświadczające zakup towaru od sprzedawcy, w szczególności dowód zakupu, dowód dostawy, fakturę lub inny wiarygodny dokument. Jeżeli konsument nie złoży wraz z towarem dokumentu zgodnie ze zdaniem poprzednim, sprzedawca ma prawo sporządzić protokół reklamacyjny, ale uprzedza konsumenta, że postępowanie reklamacyjne rozpocznie się dopiero po dopełnieniu formalności związanych z reklamacją. Aby usunąć formalne

braków, sprzedawca wyznacza termin, który nie może być krótszy niż trzy dni.

3. Jeżeli konsument nie usunie braków zgodnie z ust. 2. Sprzedawca umarza postępowanie reklamacyjne.

4. Jeżeli konsument zatrzymał u sprzedawcy reklamowane towary, sprzedawca wzywa konsumenta do odbioru towarów w ciągu siedmiu dni, w przeciwnym razie konsument wysyła je do sprzedawcy na koszt konsumenta.

Art. X

1) Reklamację przyjmuje pracownik Sprzedawcy wyznaczony do przyjmowania reklamacji konsumenckich (zwany dalej „osobą odpowiedzialną”). W przypadku zgłoszenia reklamacji osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do sporządzenia protokołu reklamacyjnego, który po sporządzeniu jest potwierdzany przez konsumenta. Sprzedawca wydaje konsumentowi jeden egzemplarz protokołu reklamacyjnego.

2. W celu, o którym mowa w ust. 1, sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych konsumenta na podstawie regulacji szczególnej (5).

Art. XI

1. Jeżeli towar jest oczywiście wadliwy i nie jest konieczne dokonywanie specjalnej oceny, Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady jak najszybciej bez zbędnej zwłoki.

2. Jeżeli w przypadku reklamacji towar musi zostać poddany specjalnej ocenie, termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 30 dni od daty złożenia reklamacji. Termin ten nie obejmuje żadnego okresu spowodowanego zachowaniem konsumenta lub brakiem współpracy.

Art. XII

1. Konsument ma prawo żądać, aby:

(a) jeśli towary są wadliwe i nie nadają się do naprawy:

1) Sprzedawca usunął ją w miarę możliwości bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak przed upływem terminu przewidzianego prawem i na własny koszt,

2) sprzedawca wymienił wadliwy towar, chyba że poniesie koszty niewspółmierne do ceny towaru i wagi wady,

(b) jeżeli towary są nieodwracalnie wadliwe

1. sprzedawca wymienił wadliwy towar na wolny od wad albo odstąpił od umowy sprzedaży, jeżeli wady nie można usunąć, a wada uniemożliwia prawidłowe korzystanie z rzeczy,

2. sprzedawca udzielił stosownego rabatu od ceny zakupu towaru, jeżeli wada nie uniemożliwia prawidłowego korzystania z towaru,

(c) w przypadku powtarzających się wad

– sprzedawca wymienił wadliwy towar na wolny od wad albo odstąpił od umowy sprzedaży, jeżeli wada nadaje się do usunięcia, ale wada uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru z powodu wystąpienia tej samej wady po co najmniej dwóch wcześniejszych naprawach gwarancyjnych lub z powodu większej liczby wad występujących na towarze w tym samym czasie, z których każda uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru.

Art. XIII

1. Jeżeli konsument jest zobowiązany do odbioru towaru od sprzedawcy, a konsument nie odbierze towaru w terminie określonym przez sprzedawcę, sprzedawca ma prawo naliczyć opłatę za przechowywanie towaru w wysokości 3,00 EUR za każdy parzysty rozpoczęty dzień przechowywania. Termin odbioru towaru wyznaczony przez sprzedawcę nie może być krótszy niż dziesięć dni.

2. Jeżeli konsument nie odbierze towarów nawet po ponownym wezwaniu, sprzedawca ma prawo zatrzymać, używać, rozporządzać i korzystać z towarów lub wysłać je do konsumenta na jego koszt.

Art. XIV

Jeżeli Sprzedawca usunął wadę towaru lub wymienił wadliwy towar na wolny od wad zgodnie z niniejszym Regulaminem Reklamacji, reklamację uważa się za załatwioną. Sposób rozpatrzenia reklamacji odnotowuje się w protokole reklamacyjnym. Przy załatwianiu reklamacji Sprzedawca wydaje Konsumentowi jeden egzemplarz protokołu reklamacyjnego z odpowiednim zapisem.

Art. XV

(1) Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem reklamacyjnym rozpatrywane są zgodnie z przepisami szczególnymi (6).

2. Niniejszą procedurę reklamacyjną stosuje się odpowiednio do naprawy towarów.

Art. XVI

Niniejsza Procedura Reklamacji wchodzi w życie z dniem 1.11.2020 r.

—————————————————

(1) Np. Kodeks cywilny, Kodeks handlowy Republiki Słowackiej

(2) ust. 2 pkt 2 lit. a) art. a) Ustawa Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowackiej nr. 250/2007 Coll. o ochronie konsumentów w sprawie zmiany ustawy Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowackiej nr. 372/1990 Coll. w sprawie wykroczeń, z późn. zm.

(3) Ustawa Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowackiej nr. 455/1991 Dz. w sprawie działalności handlowej (ustawa o licencjach handlowych), z późniejszymi zmianami

(4) Ustawa Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowackiej nr. 264/1999 Coll. w sprawie wymagań technicznych dla wyrobów i oceny zgodności oraz zmiany i uzupełnienia niektórych aktów prawnych, z późniejszymi zmianami

(5) Ustawa nr. 18/2018 Coll. Ustawa o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw

(6) Ustawa Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowackiej nr. 250/2007 Coll. o ochronie konsumentów w sprawie zmiany ustawy Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowackiej nr. 372/1990 Coll.

o wykroczeniach z późniejszymi zmianami, Kodeks cywilny