Ogólne warunki handlowe

I. Przepisy podstawowe

Niniejsze OWU regulują stosunki między stronami umowy kupna, gdzie po jednej stronie jest spółka A2E, s.r.o., nr ID: 51134403, z siedzibą przy SNP 498/96, 039 01 Turčianske Teplice, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, dział Sro, nr wkładki. 69786/L jako sprzedawca (dalej „Sprzedawca” lub „A2E, s.r.o.”), a po drugiej stronie jest kupujący, który może być również konsumentem (dalej „Kupujący”). Więcej informacji o Sprzedawcy można znaleźć na stronie internetowej www.tiler-market.pl w zakładce „kontakt”.

Nabywcą jest konsument lub przedsiębiorca.

Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawierając i wykonując umowę konsumencką nie działa w zakresie swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej.

Do stosunków prawnych Sprzedawcy z Konsumentem nieuregulowanych wyraźnie w niniejszych OWU stosuje się odpowiednie przepisy ustawy nr. 40/1964 Coll., Kodeks cywilny, jak również związane z nim przepisy.

Przedsiębiorca oznacza:

 • osoba wpisana do rejestru handlowego,
 • osoba, która prowadzi działalność na podstawie licencji handlowej,
 • osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie innej niż zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów szczególnych,
 • osoba, która prowadzi produkcję rolną i jest wpisana do rejestru zgodnie z przepisami szczególnymi.

Na potrzeby OWU przez przedsiębiorcę rozumie się również osobę, która działa zgodnie ze zdaniem poprzednim w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jeżeli Kupujący poda w zamówieniu swój numer identyfikacyjny (ID), wówczas przyjmuje do wiadomości, że obowiązują go zasady określone w OWU dla przedsiębiorców.

Stosunki prawne Sprzedawcy z Kupującym, który jest przedsiębiorcą, nie uregulowane wyraźnie w niniejszych OWH lub w umowie pomiędzy A2E, s.r.o. a Kupującym, regulują odpowiednie przepisy ustawy nr. 513/1991 Dz. U., Kodeks handlowy w brzmieniu późniejszym, jak również przepisy powiązane. W przypadku różnic pomiędzy OWU a indywidualną umową, pierwszeństwo ma tekst umowy.

Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWU, których integralną część stanowi Procedura reklamacyjna oraz dokument „Metody transportu”, warunkami zamówionej usługi i/lub udzielonej licencji oraz że wyraża na nie zgodę, w brzmieniu obowiązującym i skutecznym w momencie wysłania zamówienia. Kupujący otrzyma kopię OWU w formie linku online podczas potwierdzania zamówienia na podany adres e-mail.

Kupujący jest świadomy, że zakup produktów oferowanych przez Sprzedawcę nie daje Kupującemu żadnych praw do korzystania z zarejestrowanych znaków towarowych, nazw handlowych, logo firm lub patentów A2E, s.r.o. lub innych firm, chyba że w konkretnym przypadku zostanie to inaczej uzgodnione w konkretnej umowie.

Kupujący otrzyma OWU w formie linku online, który jest częścią potwierdzenia zamówienia wysyłanego na podany adres e-mail. Faktura zawierająca podstawowe dane dotyczące umowy zostanie wystawiona i dostarczona Kupującemu najpóźniej w ramach dostarczonego towaru/usługi. Kupujący wyraża na to zgodę.

II. Umowa kupna

1. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

Jeżeli kupującym jest konsument, propozycją zawarcia umowy kupna jest umieszczenie przez sprzedającego oferowanych towarów na stronie internetowej, umowa kupna powstaje w momencie wysłania zamówienia przez kupującego będącego konsumentem i przyjęcia zamówienia przez A2E, s.r.o. A2E, s.r.o. niezwłocznie potwierdzi tę akceptację kupującemu za pomocą informacyjnego e-maila na podany adres e-mail, jednak potwierdzenie to nie wpływa na zawarcie umowy. W mailu informacyjnym kupujący znajdzie również link do aktualnej wersji OWU oraz Procedury Reklamacyjnej Sprzedawcy. Powstała umowa (w tym uzgodniona cena) może być zmieniona lub anulowana tylko za zgodą stron lub z przyczyn prawnych. Wyjątek od tej procedury znajduje się w punkcie VI. Zamawianie.

Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, propozycją zawarcia umowy kupna jest wysłane zamówienie towaru przez kupującego przedsiębiorcę, a sama umowa kupna zostaje zawarta w momencie doręczenia kupującemu przedsiębiorcy wiążącej zgody A2E, s.r.o. z jego propozycją. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych. Umowa jest zawierana w języku słowackim.

Jeżeli wraz z towarem dostarczany jest jakikolwiek prezent, a Kupujący z niego nie korzysta, Kupujący zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu ze Sprzedawcą i poinformowania go, że nie jest zainteresowany prezentem. W takim przypadku Kupującemu zostanie sprzedany towar bez tego prezentu. Jeśli tak się nie stanie, Kupujący jest zobowiązany do odstąpienia od umowy zgodnie z art. VII (Odstąpienie od umowy) do zwrotu.

Zawarta umowa będzie archiwizowana przez Sprzedawcę przez okres co najmniej pięciu lat od jej zawarcia, jednak nie dłużej niż przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, w celu jej skutecznego wykonania i nie będzie dostępna dla osób trzecich niezaangażowanych. Informacje o poszczególnych etapach technicznych prowadzących do zawarcia umowy wynikają z niniejszych warunków, gdzie proces ten jest jasno opisany. Kupujący ma możliwość sprawdzenia i ewentualnej korekty zamówienia przed jego faktycznym wysłaniem. Niniejsze OWU są dostępne na poszczególnych portalach A2E, s.r.o. i tym samym są dostępne do archiwizacji i reprodukcji przez kupującego.

Koszt korzystania ze zdalnych środków komunikacji (telefon, internet itp.) w celu złożenia zamówienia jest według normalnej stawki, zależnej od taryfy usług telekomunikacyjnych, z których korzysta kupujący.

Jeżeli usługi są zamawiane przez kupującego-konsumenta, to zgadza się on niniejszym, że zostaną mu one dostarczone przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy.

2. Dostawa przedmiotu zakupu

Umową kupna sprzedający zobowiązuje się do przekazania kupującemu przedmiotu, udostępnienia treści cyfrowych/licencji, które są przedmiotem kupna i umożliwienia kupującemu nabycia prawa własności/licencji do nich, a kupujący zobowiązuje się do odebrania przedmiotu/ treści cyfrowych i zapłacenia A2E, s.r.o. ceny kupna.

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności nieruchomości, w związku z czym Kupujący stanie się jej właścicielem dopiero po pełnej zapłacie ceny zakupu. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku zakupu licencji lub usługi.

A2E, s.r.o. przekaże kupującemu przedmiot i dokumenty związane z przedmiotem i umożliwi kupującemu nabycie własności przedmiotu/licencji zgodnie z umową.

Sprzedawca wywiązuje się z obowiązku wydania rzeczy Kupującemu, jeżeli umożliwi Kupującemu rozporządzanie rzeczą w miejscu spełnienia świadczenia i zawiadomi o tym Kupującego w odpowiednim czasie.

W przypadku, gdy Sprzedawca ma dokonać wysyłki przedmiotu, Sprzedawca dostarcza przedmiot Kupującemu – Przedsiębiorcy poprzez przekazanie go pierwszemu przewoźnikowi w celu wysyłki do Kupującego i umożliwia Kupującemu wykonanie uprawnień wynikających z umowy przewozu wobec przewoźnika, A2E, Sp. z o.o. nie wyda przedmiotu Kupującemu – Konsumentowi, dopóki przedmiot nie zostanie wydany Kupującemu – Konsumentowi przez przewoźnika.

Sprzedający przekaże Kupującemu przedmiot zakupu w określonej ilości, jakości i wykonaniu.

Jeżeli nie jest określony sposób opakowania rzeczy, sprzedawca powinien opakować rzecz zgodnie ze zwyczajem; jeżeli nie ma zwyczaju, to w sposób potrzebny do zachowania rzeczy i jej zabezpieczenia. W ten sam sposób A2E, Sp. z o.o. pozyska przedmiot do transportu.

Przedsiębiorca dokonujący zakupu wyraża niniejszym zgodę na to, że nie musi otrzymać instrukcji użytkowania zakupionego towaru w języku słowackim.

Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków określonych w niniejszych OWU (na potrzeby OWU, w tym oprogramowania itp.) oraz przepisów prawa regulujących utwory autorskie i szczegółowe warunki licencji produktu przy korzystaniu ze wszystkich treści elektronicznych zakupionych od Sprzedawcy. Jeśli kupujący naruszy tak określone obowiązki, wówczas jest zobowiązany do zapłaty wszelkich szkód, a takie działania mogą mieć również konsekwencje karne.

Kupujący jest uprawniony do korzystania ze wszystkich utworów elektronicznych wyłącznie na własny użytek, chyba że warunki licencji stanowią inaczej, a celem takiego korzystania nie jest uzyskanie bezpośredniej lub pośredniej korzyści ekonomicznej lub handlowej. Kupujący nie jest również uprawniony do kopiowania zakupionych treści elektronicznych, ani do powielania ich w inny sposób, wykonywania kopii, fragmentów lub innego dysponowania nimi z naruszeniem praw autorskich, innych przepisów prawa lub warunków licencji danego produktu. Dostęp do treści elektronicznych może zostać zakazany lub licencja może zostać dezaktywowana, jeśli treści elektroniczne zostały uzyskane w wyniku działań niezgodnych z prawem.

To postanowienie OWU dotyczy również treści elektronicznych, które A2E, s.r.o. przekazała kupującemu jako prezent.

Sprzedawca może w określonych przypadkach biznesowych oraz w przypadku rezerwacji wymagać od Kupującego wpłaty zadatku. Depozyt ten jest płatny wraz z potwierdzeniem konkretnego przypadku biznesowego lub rezerwacji. Depozyt ten zostanie zaliczony na poczet ceny zakupu. W przypadku anulowania takiej sprawy lub rezerwacji A2E, s.r.o. zwróci ją Kupującemu w ciągu 7 dni. Lokata nie jest oprocentowana.

III. Bezpieczeństwo i ochrona informacji

W zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych Kupującego przez A2E, s.r.o. obowiązują następujące zasady te zasady i warunki ochrony danych osobowych.

IV. Godziny pracy

Zamówienia przez internet lub przez obsługę dealera:

Godziny otwarcia:

Sklepy – poniedziałek – piątek: 8:30-11:00 – 11:30-15:30

W przypadku awarii systemu informatycznego lub siły wyższej A2E, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie godzin pracy.

O godzinach pracy w dni przypadające na dni wolne od pracy klienci będą informowani na stronie www.tiler-market.pl.

V. Ceny

Wszystkie ceny są umowne. Ceny w sklepie internetowym są zawsze aktualne i obowiązujące. Ceny są ostateczne, tzn. zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne podatki i opłaty, które konsument musi zapłacić, aby otrzymać towar, nie dotyczy to jednak ewentualnych opłat za transport itp. które są wskazane jedynie w tzw. koszyku, a ich wysokość zależy od wyboru Kupującego.

Kupujący otrzyma towar w cenie obowiązującej w momencie składania zamówienia. Przed złożeniem zamówienia Kupujący Konsument ma możliwość zapoznania się z ceną całkowitą zawierającą podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty (koszty wysyłki itp.). Cena ta zostanie podana w zamówieniu oraz w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia towaru.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli Kupujący zamówi towar po cenie opublikowanej błędnie z powodu błędu w wewnętrznym systemie informacyjnym Sprzedającego, A2E, s.r.o. jest uprawniona do odstąpienia od umowy sprzedaży, nawet po otrzymaniu przez Kupującego e-maila potwierdzającego jego zamówienie. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego. Przykłady, kiedy może wystąpić nieprawidłowo opublikowana cena to:

– cena towaru jest na pierwszy rzut oka nieprawidłowa (np. nie uwzględnia ceny zakupu);

– brakuje ceny towaru lub ma ona jedną lub więcej dodatkowych cyfr;

– rabat na towary przekracza ponad 50%, przy czym towary nie są częścią specjalnej akcji marketingowej lub wyprzedaży oznaczonej specjalnym symbolem.

Sprzedawca zwraca uwagę, że system informacyjny A2E, s.r.o. automatycznie informuje, że towar z pozornie nieprawidłową ceną jest odpowiednio przeceniony. towary na wyprzedaży itp. W przypadku wątpliwości, czy towar jest rzeczywiście przeceniony lub czy w cenie towaru nie zaszła oczywista pomyłka, Kupujący jest zatem zobowiązany do kontaktu ze Sprzedawcą i weryfikacji poprawności ceny.

Ceny wyprzedażowe obowiązują do wyczerpania zapasów lub przez określony czas.

Cena pierwotna oznacza cenę towaru/usługi/licencji, po której dany towar/usługa/licencja była oferowana przez A2E, s.r.o. bez uwzględnienia ewentualnych bonusów, akcji marketingowych wspierających sprzedaż i innych promocji rabatowych w prowadzonym przez nią sklepie internetowym lub cenę niewiążąco zalecaną przez producenta lub dystrybutora, przy czym wyświetlana cena będzie zawsze ceną, która lepiej odzwierciedla poziom cen danego produktu na rynku.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uznania Umowy kupna za nieważną, jeśli doszło do nadużycia danych osobowych, niewłaściwego użycia kart płatniczych itp. lub z powodu interwencji organu administracyjnego lub sądowego. Kupujący zostanie poinformowany o takiej procedurze.

Ponadto A2E, s.r.o. zastrzega sobie prawo do uznania umowy kupna za nieważną w przypadku nieuprawnionego wykorzystania kuponu rabatowego lub podobnego wbrew jego warunkom. Z reguły ma to miejsce, gdy:

 • bon rabatowy jest wykorzystywany na inne towary, na które był przeznaczony;
 • bon rabatowy jest wykorzystywany w połączeniu z innym rabatem, nawet jeśli łączenie tych rabatów nie zostało wyraźnie zabronione;
 • bon rabatowy jest wykorzystywany przy zakupie, który nie osiąga minimalnej ustalonej ceny;
 • A2E, s.r.o. odkrywa, że bon rabatowy został już wykorzystany.

VI. Zamawianie

Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy
 • za pomocą środków komunikacji, za pomocą których kupujący wyraża swoją wolę zamówienia towarów/usług oferowanych przez sprzedającego (przez telefon, e-mail, itp.), a A2E, s.r.o. rejestruje i następnie potwierdza tak uzyskane wyrażenie woli kupującego
 • osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

VII. Odstąpienie od umowy

Sprzedawca zaleca, aby przed odstąpieniem od umowy dotyczącej urządzenia lub sprzętu, na którym Kupujący posiada dane osobowe, Kupujący wykonał kopię zapasową danych, a następnie usunął je z urządzenia lub sprzętu, na którym Kupujący posiada dane osobowe.

Odstąpienie od umowy przez kupującego będącego konsumentem

Zgodnie z postanowieniami § 7 ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw (ustawa nr 102/2014 Dz.U.), kupujący ma prawo odstąpić od tak zawartej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usługi, przy czym konieczne jest wysłanie pisma o odstąpieniu od umowy do A2E, Sp. z o.o. w wyżej wymienionym terminie. Prawo to przysługuje Kupującemu nawet wtedy, gdy towar zamówiony przez Internet odbierany jest osobiście w punkcie wydawania towaru przez Sprzedawcę.

Instrukcja dotycząca korzystania z prawa konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży (Procedura reklamacyjna) wraz z formularzem odstąpienia od umowy jest dostępna do wglądu tutaj.

Odstąpienie od umowy i towar należy przesłać na adres:

A2E, s.r.o.

Nogrády 24

SK – 960 01 Zvolen

Towar powinien zostać zwrócony przez kupującego konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, kompletny, z pełną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty, najlepiej wraz z oryginalnym opakowaniem, w stanie i wartości, w jakiej towar został otrzymany. W przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni przez kupującego, który jest konsumentem, konsument musi wysłać odstąpienie na adres e-mail sprzedawcy, powiadomić A2E, s.r.o. osobiście lub klient może skorzystać z formularz do odstąpienia od umowy na stronie internetowej Sprzedawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy, gdy przedmiotem zakupu jest sprzęt ze zbiornikiem paliwa, zbiornik ten musi być pusty w chwili wydania towaru przez kupującego. W przypadku, gdy zwrócony towar jest niekompletny lub uszkodzony, A2E, s.r.o. może zażądać od kupującego kwoty odpowiadającej zmniejszeniu wartości towaru (zgodnie z §10 ust. 4 ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług w ramach umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych ustaw).

W przypadku towarów konsumpcyjnych (np. kosmetyki, produkty drogeryjne itp.) odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący dostarczy towar nieuszkodzony i nieużywany w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu.

Pieniądze za fizycznie zwrócony towar zostaną zwrócone konsumentowi w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna.

Z wyjątkiem sytuacji, w których odstąpienie od umowy zostało wyraźnie uzgodnione, konsumenci nie mogą od niej odstąpić:

(a) w przypadku świadczenia usługi, jeżeli świadczenie usługi rozpoczęto za wyraźną zgodą konsumenta i konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, że wyrażając tę zgodę, traci prawo odstąpienia od umowy po całkowitym wykonaniu usługi, oraz jeżeli usługa została w pełni wykonana,

(b) sprzedaż towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od ruchów cenowych na rynku finansowym, na które sprzedawca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,

(c) sprzedaż towarów wykonanych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami konsumenta, towarów wykonanych na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,

(d) sprzedaż towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub łatwo psujących się,

(e) sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych i których opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostarczeniu,

(f) sprzedaż towarów, które ze względu na swój charakter mogą być po dostarczeniu nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami,

g) sprzedaż napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, przy czym ich dostawa może nastąpić najwcześniej po 30 dniach, a ich cena zależy od ruchu cen na rynku, na który A2E, s.r.o. nie ma wpływu,

(h) wykonanie pilnych napraw lub konserwacji wyraźnie żądanych przez konsumenta od sprzedawcy; nie dotyczy to umów o świadczenie usług i umów sprzedaży towarów innych niż części zamienne niezbędne do wykonania napraw lub konserwacji, jeżeli zostały one zawarte podczas wizyty sprzedawcy u konsumenta, a konsument nie zamówił wcześniej tych usług lub towarów,

(i) sprzedaży nagrań dźwiękowych, nagrań wizualnych, fonogramów, książek lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniu ochronnym, jeżeli konsument rozpakował opakowanie,

(j) sprzedaż czasopism, z wyjątkiem sprzedaży w ramach umów o prenumeratę oraz sprzedaży książek niedostarczanych w ochronnej okładce,

(k) świadczenie usług zakwaterowania w celach innych niż nocleg, transport towarów, wynajem samochodów, świadczenie usług gastronomicznych lub świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, na mocy których sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia tych usług w uzgodnionym czasie lub w uzgodnionym okresie,

(l) dostarczanie treści elektronicznych w inny sposób niż na nośniku materialnym, w przypadku gdy dostarczanie treści elektronicznych rozpoczęto za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, iż wyrażając tę zgodę, traci prawo do odstąpienia od umowy.

m) jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży jest bon podarunkowy, który został wyjęty przez konsumenta z opakowania ochronnego (tj. np. z koperty), w takim przypadku dochodzi do ujawnienia tajnego kodu, który jest tym samym dewaluowany i konsumowany.

Jeżeli kupujący zdecyduje się na odstąpienie od umowy w wyżej wymienionym terminie, zalecamy w celu przyspieszenia procesu odstąpienia od umowy dostarczyć towar na adres A2E, s.r.o. wraz z załączonym pismem z możliwym powodem odstąpienia od umowy kupna (nie jest to warunek), z numerem dowodu zakupu i podanym numerem rachunku bankowego lub ze wskazaniem, czy kwota zostanie wypłacona w gotówce, czy też zostanie pobrana na poczet dalszego zakupu.

Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odstąpienia od umowy poniesie koszty zwrotu towaru do A2E, s.r.o., a w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość również koszty zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter nie może być odesłany pocztą.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku dostarczenia wraz z towarem prezentów, umowa prezentu pomiędzy A2E, s.r.o. a Kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni, umowa prezentu traci moc, a konsument jest zobowiązany do zwrotu związanych z nią dostarczonych prezentów, w tym wszystkiego, o co został wzbogacony, wraz ze zwracanym towarem. W przypadku braku zwrotu tych prezentów wartości te będą traktowane jako bezpodstawne wzbogacenie konsumenta. Jeżeli wydanie przedmiotu bezpodstawnego wzbogacenia nie jest możliwe, sprzedawcy przysługuje odszkodowanie pieniężne w wysokości normalnej ceny. W przypadku odstąpienia od umowy darowizny nie dochodzi do rozwiązania umowy sprzedaży i w tym zakresie umowy te traktowane są odrębnie.

Konsument przyjmuje do wiadomości fakt, że w przypadku przekazania prezentów wraz z towarem, nie jest możliwe skorzystanie z prawa do wady w ciągu 24 miesięcy. Konsument może skorzystać z prawa do wady tych prezentów tylko w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do dochodzenia praw z tytułu winy w przypadku darowizn.

Jeżeli wszystkie powyższe warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, kupującemu przysługuje zwrot kwot zapłaconych w związku z zakupionym towarem, które zostaną zwrócone kupującemu najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Jeśli nie podano numeru konta, kwota jest automatycznie gotowa do wykorzystania w tym samym okresie poprzez kolejny zakup lub do odbioru gotówkowego po przedstawieniu oryginalnej noty kredytowej, która jest wysyłana do klienta bez zbędnej zwłoki po rozwiązaniu umowy kupna-sprzedaży.

Odstąpienie od umowy przez kupującego będącego przedsiębiorcą

Kupujący-przedsiębiorca może uzyskać od sprzedawcy zgodę na odstąpienie od umowy sprzedaży w terminie 14 dni. Jeżeli Kupujący Biznesowy ma prawo odstąpić od Umowy Zakupu w terminie czternastu dni, wówczas Kupujący Biznesowy przyjmuje do wiadomości, że zwracana Cena Zakupu może zostać pomniejszona o to, o co została pomniejszona wartość Towaru.

Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, kupującemu można zaproponować alternatywne odstąpienie od umowy kupna w zależności od stanu zwracanego towaru, utraty gwarancji i aktualnej ceny zwracanego towaru. Stan towaru jest oceniany przez sprzedającego. W przypadku braku uzgodnienia warunków akceptowalnych dla obu stron, towar zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy. A2E, s.r.o. ma prawo obciążyć kupującego wszelkimi dodatkowymi kosztami.

Jeżeli Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna w ciągu czternastu dni, a zwrot towaru nie następuje w oryginalnym opakowaniu, łącznie ze wszystkimi częściami i akcesoriami, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za taki zwrot i w wysokości, która zrekompensuje A2E, s.r.o. koszty niezbędne do ponownego wprowadzenia towaru do sprzedaży.

Przy wystawianiu noty kredytowej kupujący (zarówno konsument, jak i przedsiębiorca) może być zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości w celu ochrony praw majątkowych kupującego. Przesyłając OP, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z punktem II. (w rozumieniu ustawy 122/2013 Dz.U., o ochronie danych osobowych).

W celu ochrony praw kupującego, jeśli kupujący jest osobą prawną i żąda zwrotu pieniędzy poprzez zwrot noty kredytowej bezpośrednio w sklepie, odpowiednia kwota zostanie wypłacona tylko osobom upoważnionym do działania w imieniu danej osoby prawnej, tj. organowi statutowemu lub osobie, która udowodni, że posiada oficjalnie poświadczone pełnomocnictwo.

Odstąpienie od umowy przez sprzedawcę w przypadku wady towaru w cenie:

Poza przypadkami przewidzianymi przez prawo, sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku oczywistego błędu w cenie towaru. Odstąpić od umowy w tym punkcie można w ciągu 14 dni od dnia następującego po dacie zawarcia umowy kupna między kupującym a sprzedającym przez A2E, s.r.o. anuluje zamówienie lub w inny sposób wskazuje Kupującemu, że odstępuje od umowy. Jeżeli Kupujący zapłacił przynajmniej część ceny zakupu towaru, kwota ta zostanie przekazana z powrotem na rachunek bankowy Kupującego nie później niż w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu odstąpienia od umowy przez Sprzedającego.

VIII. Warunki płatności

Sprzedawca akceptuje następujące warunki płatności:

 1. płatność gotówką do kwoty 5.000 EUR przy odbiorze towaru w punkcie wydawania,
 • płatność z góry przelewem bankowym,
 • płatność za pomocą terminalu płatniczego przy odbiorze towaru w punkcie wydawania (kartą kredytową),
 • płatność za pośrednictwem internetowego interfejsu banku (karta płatnicza online),
 • za pobraniem (gotówka jest odbierana od klienta przez przewoźnika),
 • płatność na podstawie faktury z terminem płatności (tylko w przypadku spełnienia warunków udzielenia kredytu),
 • sprzedaż ratalna (tylko w przypadku, gdy kupujący jest przedsiębiorcą i spełnia warunki GRENKELEASING s.r.o. zapewniające sprzedaż ratalną).

Towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu pełnej zapłaty i odbioru, ale ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi z chwilą odbioru towaru przez kupującego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaoferowania Kupującemu tylko wybranych metod płatności według własnego uznania.

Informacje rozliczeniowe kupującego nie mogą być zmienione wstecz po złożeniu zamówienia.

W przypadku płatności kartą kredytową w oddziale, Kupujący zobowiązany jest do ochrony danych na karcie kredytowej i zakrycia kodu PIN.

IX. Warunki dostawy

1. Metody dostarczania

Sprzedawca zapewnia lub organizuje następujące sposoby dostawy:

– zbiór osobisty

– wysyłanie za pomocą usługi transportowej

Poszczególne środki transportu oferowane są zgodnie z aktualną dostępnością poszczególnych usług oraz z uwzględnieniem możliwości sprzedawcy. W przypadku działania siły wyższej lub awarii systemu informatycznego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towaru.

2. Pozostałe warunki

W przypadku odbioru zamówienia, które zostało opłacone z góry za pośrednictwem Internetu, Sprzedawca lub jego kontrahent może wymagać okazania dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) w celu zapobieżenia szkodom oraz praniu dochodów z przestępstwa. Jeśli kupujący jest osobą prawną, wydanie towarów lub zwrot noty kredytowej będzie możliwe tylko dla organu statutowego osoby prawnej, osoby, która wykaże się poświadczonym pełnomocnictwem, lub osoby, która jest wymieniona jako „administrator” w profilu kupującego na stronie internetowej. www.tiler-market.pl. Bez przedstawienia któregokolwiek z tych dokumentów sprzedający lub jego kontrahent może odmówić wydania towaru.

Kupujący będący przedsiębiorcą jest zobowiązany (kupującemu będącemu konsumentem zaleca się przestrzeganie tej procedury) do sprawdzenia wraz z przewoźnikiem stanu przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu (ilość opakowań, nienaruszalność taśmy z logo firmy, uszkodzenie pudełka) zgodnie z załączonym listem przewozowym. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki niezgodnej z umową sprzedaży, np. niekompletne lub uszkodzone. Jeżeli kupujący przyjmuje od przewoźnika uszkodzoną przesyłkę, konieczne jest opisanie uszkodzenia w protokole zdawczo-odbiorczym przewoźnika.

Niekompletną lub uszkodzoną przesyłkę należy niezwłocznie zgłosić drogą mailową na adres info@tiler-market.com, sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem i bez zbędnej zwłoki przesłać drogą mailową lub pocztową do sprzedawcy. Dodatkowe twierdzenia o niekompletności lub zewnętrznym uszkodzeniu przesyłki nie pozbawiają kupującego prawa do reklamacji rzeczy, ale dają sprzedawcy możliwość udowodnienia, że nie doszło do naruszenia umowy sprzedaży.

X. Warunki gwarancji

Warunki gwarancji na towary reguluje Regulamin reklamacji A2E, s.r.o. oraz obowiązujące słowackie prawo. Dowód zakupu służy jako karta gwarancyjna.

XI. Przepisy końcowe

Wszelkie spory pomiędzy A2E, s.r.o. a Kupującym mogą być rozstrzygane również poza sądem. W takim przypadku kupujący – konsument może zwrócić się do podmiotu zajmującego się pozasądowym rozwiązywaniem sporów, którym jest np. Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI Inspektorat dla regionu Žilina, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1) lub rozwiązać spór za pośrednictwem wyznaczonej platformy ODR (online dispute resolution RSO). Sprzedawca zaleca Kupującemu, aby przed przystąpieniem do pozasądowego rozstrzygania sporów najpierw skontaktował się ze Sprzedawcą w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), zgodnie z art. 6 niniejszej Konwencji nie stosuje się.

Kontaktowy adres e-mail dla A2E, s.r.o. to info@a2e.sk. Sprzedająca zaleca jednak kontakt z nią poprzez jej formularz kontaktowy.

Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują i są ważne od 01.11.2020 r. i uchylają poprzednią wersję OWU. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWU bez uprzedniego powiadomienia.